Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Zakres obowiązywania i klauzula wykluczająca inne postanowienia
(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między operatorem sklepu internetowego (zwanym dalej „Sprzedawcą”), a „Klientem” w momencie składania przez niego zamówienia.
(2) Warunki handlowe proponowane przez klienta, będące w sprzeczności lub odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, nie będą uwzględniane.

§ 2 Zawieranie umów 
(1) Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy kupna-sprzedaży, lecz jest jedynie propozycją dla Klienta do złożenia oferty.
(2) Wysyłając zamówienie w sklepie internetowym, Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży na produkty znajdujące się w koszyku. Wysyłając zamówienie Klient akceptuje niniejsze warunki, które obowiązują dla powstałych stosunków prawnych ze Sprzedawcą.
(3) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy email z potwierdzeniem zamówienia. Takie potwierdzenie nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę. Jest jedynie informacją dla Klienta, potwierdzającą nadejście zamówienia. Oświadczenie o przyjęciu oferty umowy następuje jedynie w wyniku dostarczenia produktu lub jednoznacznego wyrażenia oświadczenia o przyjęciu.

§ 3 Zastrzeżenie prawa własności
Dostarczany towar pozostaje do chwili zapłaty własnością sprzedawcy. 

§ 4 Termin płatności
Płatności należy dokonać w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

§ 5 Rękojmia
(1) Warunki rękojmi określają ogólne przepisy prawne, o ile kolejne paragrafy nie stanowią inaczej. Roszczenia odszkodowawcze ze strony Klienta wobec Sprzedawcy określono w § 6 niniejszych warunków.
(2) Prawo do roszczenia odszkodowawczego Klienta w przypadku konsumentów dla nowych towarów ulega przedawnieniu po okresie dwóch lat, natomiast dla towarów używanych po roku. Okres  przedawnienia wobec przedsiębiorców w przypadku nowych towarów jak i towarów używanych wynosi jedynie rok. Skrócony okres przedawnienia prawa do roszczeń o odszkodowanie nie ma zastosowania w przypadku, gdy doszło do narażenia życia i zdrowia oraz w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Istotne obowiązki wynikające z umowy to takie, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy, jak na przykład obowiązek Sprzedawcy do przekazania Klientowi produktu bez wad materiałowych i prawnych oraz przekazanie mu prawa własności do niego. Powyższy skrócony okres przedawnienia nie dotyczy również roszczeń o odszkodowanie, które są spowodowane zamierzonym lub rażącym zaniedbaniem spełnienia zobowiązania przez Sprzedawcę, jego prawnych reprezentantów lub podwykonawców. Skrócony okres przedawnienia również nie ma zastosowania w przypadku roszczeń zwrotnych wobec przedsiębiorców, zgodnie z § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego.
(3) Sprzedawca nie udziela gwarancji.

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności 
(1) Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze Klienta, o ile kolejne paragrafy nie stanowią inaczej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku prawnych reprezentantów i podwykonawców Sprzedawcy, jeżeli Klient dochodzi roszczeń przeciwko nim.
(2) Wyłączenie odpowiedzialności określone w punkcie 1 nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych, powstałych w wyniku narażenia życia i zdrowia oraz w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Istotne obowiązki wynikające z umowy to takie, których spełnienie konieczne jest do osiągnięcia celu umowy, jak na przykład obowiązek Sprzedawcy do przekazania Klientowi produktu bez wad materiałowych i prawnych oraz przekazanie mu prawa własności do niego. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody, które są spowodowane zamierzonym lub rażącym zaniedbaniem spełnienia zobowiązania przez Sprzedawcę, jego prawnych reprezentantów lub podwykonawców. 
(3) Przepisy Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu pozostają nienaruszone.

§ 7 Wykluczenie cesji i zastawu
Wyklucza się cesję praw i roszczeń oraz zastaw ze strony Klienta wobec Sprzedawcy bez jego zgody, chyba, że ile Klient przedstawi uzasadniony powód cesji lub zastawu.

§ 8 Prawo do kompensaty
Klient ma prawo do kompensaty, jeśli wymagana przez niego należność została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lub jest niepodważalna.

§ 9 Sąd właściwy 
(1) Wszelkie stosunki prawne między Sprzedawcą a Klientem, wynikające z niniejszej umowy, podlegają prawu niemieckiemu. Powyższy wybór prawa nie dotyczy przepisów w zakresie ochrony konsumenta w kraju, w którym Klient z reguły przebywa. Wyklucza się zastosowanie prawa konwencji CISG.
(2) Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z umowy między Klientem a Sprzedawcą jest siedziba Sprzedawcy, o ile Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub jest to odrębny majątek publiczno-prawny.

§ 10 Klauzula salwatoryjna
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.